U.S. Department of Health and Human Services
Office for Civil Rights
Complaint Portal

Person sitting at a laptop

هر شکایتی که «سازمان خدمات انسانی و سلامت ایالات متحده» (HHS) و «دفتر حقوق مدنی» (OCR) دریافت می کند بسیار اهمیت دارد. اما برای همه شکایت ها بررسی انجام نمی شود و امکان تماس با همه افراد شاکی وجود ندارد.

شکایت مربوط به حقوق مدنی و آزادی مذهب

اگر فکر می کنید نهادی تحت پوشش «حقوق مدنی» با نقض حقوق قوانین فدرال در حوزه قضایی HHS به خاطر نژاد، رنگ پوست، ملیت، سن، جنسیت، یا مذهب نسبت به شما یا هر فرد دیگری تبعیض قائل شده است یا به هر شکل دیگری قوانین مربوط به آزادی مذهب ارائه دهنده فدرال را نقض کرده است، می توانید شکایت مربوط به حقوق مدنی و آزادی مذهب را به OCR ارائه کنید.

نهاد تحت پوشش حقوق مدنی، برنامه ها یا فعالیت هایی را شامل می شود که از HHS کمک مالی فدرال دریافت می کنند و ممکن است شامل برنامه ها و فعالیت هایی باشد که HHS مستقیماً آنها را اجرا می کند، همچنین برنامه ها یا فعالیت هایی که کمک های فدرال را از HHS دریافت می کنند. برای شکایت های مربوط به تبعیض به دلیل ناتوانی، نهاد تحت پوشش ممکن است خدمات، برنامه ها، یا فعالیت هایی را که توسط سازمان های دولتی ایالتی و فدرال اجرا می شوند و همچنین زیرمجموعه های سیاسی آنها را شامل شود. برای خودتان یا فردی دیگر می توانید شکایت مربوط به حقوق مدنی و آزادی مذهب طرح کنید.

در زیر چند نمونه از نهادهای تحت پوشش احتمالی (ازجمله سازمان ها و پرسنل) آورده شده است که باید از حقوق قوانین مدنی فدرال تبعیت کنند:

 • سازمان های دولتی ایالتی و محلی که مسئول اجرای خدمات مراقبت از سلامت هستند
 • سازمان های دولتی ایالتی و محلی در زمینه خدمات انسانی و کمک درآمد
 • بیمارستان ها
 • ارائه دهندگان Medicaid و Medicare
 • پزشکان و سایر متخصصین حوزه مراقبت از سلامت در مراکز خصوصی با بیمارانی که از Medicaid کمک می گیرند
 • مراکز سلامت خانواده
 • مراکز سلامت روان جامعه
 • مراکز درمان سوء مصرف الکل و مواد مخدر
 • خانه سالمندان (آسایشگاه)
 • مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست
 • سازمان های خصوصی و عمومی واگذاری و مراقبت از کودکان بی سرپرست
 • مراکز مراقبت روزانه (مهدکودک، خانه سالمندان)
 • مراکز رسیدگی به شهروندان سالمند
 • برنامه تغذیه اطفال و سالمندان
 • هر نهادی که تحت قانون «قانون ارائه خدمات درمانی ارزان» تأسیس شده باشد، ازجمله سازمان های بیمه سلامت ایالتی و فدرال
 • طرح ها یا شرکت های بیمه سلامت
 • HMO
 • داروخانه ها
 • پناهگاه بی خانمان ها
 • محققین بخش سلامت

طرح شکایت در مورد حریم خصوصی اطلاعات سلامت

طرح شکایت در مورد نقض حقوق امنیتی

اگر فکر می کنید یک نهاد یا کسب و کار تحت پوشش HIPAA به هرشکل حریم خصوصی، ایمنی، یا «قوانین اطلاع رسانی موارد نقض قانون» (قوانین HIPAA) را نقض کرده است، می توانید شکایت مربوط به «ایمنی و حریم خصوصی اطلاعات سلامت» را به OCR ارائه کنید. OCR می تواند شکایت های مربوط به نقض قوانین HIPAA را که در مورد نهادهای تحت پوشش HIPAA و سازمان های تجاری مرتبط با آنها مطرح شده است مورد بررسی قرار دهد. برای خودتان یا فردی دیگر می توانید شکایت مربوط به ایمنی و حریم خصوصی اطلاعات سلامت طرح کنید.

نهادهای تحت پوشش HIPAA که در زیر عنوان شده اند باید از الزامات حفظ ایمنی و امنیت فدرال و «قوانین اطلاع رسانی موارد نقض قانون» پیروی کنند:

 • طرح های سلامت
 • شرکت های واسطه مراقبت از سلامت
 • ارائه دهندگان خدمات مراقبت از سلامت که بخشی از فعالیت تجاری آنها به صورت الکترونیکی با استفاده از تراکنش تحت پوشش HIPAA انجام می شود


همکار تجاری HIPAA به فرد یا نهادی گفته می شود که نسبت به ایجاد، دریافت، نگهداری و انتقال یا جابجایی اطلاعات سلامت محافظت شده از طرف نهادی تحت پوشش برای انجام کارهای تحت پوشش اقدام می کند؛ یا در چنین نهادهای تحت پوششی که ارائه خدمات شامل افشای اطلاعات سلامت محافظت شده است، خدمات خاصی ارائه می کند یا کارهای خاصی را در آنجا انجام می دهد. در زیر چند نمونه از همکاران تجاری احتمالی HIPAA آورده شده است:
 • سایر نهادهای تحت پوشش
 • شرکت های حقوقی یا وکلایی که از طرف نهادهای تحت پوشش HIPAA فعالیت می کنند
 • خدمات دورریزی/انهدام ایمن اسناد
 • ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، سرور، و سایر ارائه دهندگان خدمات IT
 • مترجمین شفاهی یا ارائه دهندگان خدمات ترجمه.

وقتی OCR شکایتی را دریافت می کند، آن را بررسی می کنیم تا مشخص شود آیا اجازه قانونی برای بررسی شکایت را داریم یا خیر. OCR ممکن است بر اساس بررسی شواد ارائه شده از طرف شاکی، پرونده شکایت را مختومه اعلام کند (ببندد). اگر یک نهاد تحت پوشش (یا همکار تجاری نهاد تحت پوشش HIPAA) هرکدام از قوانین اعمال شده از طرف OCR را نقض کند، و اگر شکایت در مدت زمان 180 روز از تاریخ بروز نقض قانون صورت گرفته باشد (یا 180 روز از زمانی که فرد مورد نظر نسبت به نقض قوانین HIPAA مطلع شده باشد)، OCR ممکن است به شکایت رسیدگی کند. OCR ممکن است شکایت را با کمک فنی، ارجاع شاکی به یک سازمان دیگر برای انجام اقدامات مناسب، بررسی و تفحص درباره شکایت، یا با بسته پرونده شکایت بدون بررسی های بیشتر نسبت به حل و فصل شکایت اقدام کند.

با تکمیل بررسی، OCR نامه ای ارسال می کند که در آن به شاکی اعلام می شود بررسی تمام شده است. در این نامه ممکن مراحلی که OCR طی کرده است تا به مسئله طرح شده رسیدگی کند، و/یا نهاد تحت پوششی (یا همکار تجاری HIPAA) که برای پاسخ به بررسی OCR مورد استفاده قرار گرفته است عنوان شود. بعضی مواقع OCR ممکن است توافقنامه ای کتبی یا سندی حاوی مراحل مختلف اقدامات اصلاحی را در اختیار نهاد تحت پوشش (یا همکار تجاری HIPAA) قرار دهد تا موارد عدم تطابق که در طول بررسی OCR شناسایی شده است حل و فصل شود.


اگر فردی با هر ناتوانی خاص هستید و برای دسترسی به خدمات OCR به کمک نیاز دارید، یا به خدمات مترجم شفاهی نیاز دارید، یا می خواهید این فرم شکایت به زبان دیگری در اختیارتان قرار داده شود، لطفاً با مرکز پاشخ مشتریان تماس بگیرید: 1-800-368-1019 (تماس صوتی) یا TDD: 800-537-7697، همچنین می توانید به این آدرس ایمیل ارسال کنید: OCRMail@hhs.gov. یا به این شماره فکس بفرستید: (202) 619-3818.

  
U.S. Department of Health & Human Services - 200 Independence Avenue, S.W. - Washington, D.C. 20201 HHS Vulnerability Disclosure