U.S. Department of Health and Human Services
Office for Civil Rights
Complaint Portal

Person sitting at a laptop

طرح شکایت در مورد حقوق مدنی

اگر فکر می کنید یکی از سازمان های تحت پوشش نسبت به شما تبعیضی قائل شده است یا حقوق مدنی شما (یا فرد دیگری) را به خاطر نژاد، رنگ پوست، ملیت، ناتوانی، سن یا جنسیت شما نقض کرده است، می توانید شکایتی را در دفتر حقوق مدنی (OCR) طرح کنید.
در زیر چند نمونه از شرکت های احتمالی تحت پوشش (از جمله مؤسسات و پرسنل) که باید از قوانین مربوط به حقوق مدنی فدرال تبعیت کنند آورده شده است:

 • سازمان های دولت محلی و ایالتی که مسئول اجرای خدمات سلامت هستند
 • سازمان های خدمات انسانی و کمک درآمد دولت محلی و ایالتی
 • بیمارستان ها
 • ارائه دهندگان طرح Medicaid و Medicare
 • پزشکان و سایر متخصصین بخش ارائه خدمات سلامت در مراکز خصوصی با بیمارانی که از Medicaid استفاده می کنند
 • مراکز سلامت خانواده
 • مراکز انجمنی سلامت ذهنی
 • مراکز درمان اعتیاد به مواد مخدر و الکل
 • مراکز نگهداری از سالمندان
 • مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست
 • سازمان های خصوصی و عمومی مراقبت از کودکان بی سرپرست و فرزند خواندگی
 • مراکز پرستاری روزانه
 • مراکز مراقبت از شهروندان سالمند
 • برنامه های تغذیه
 • هرگونه سازمان تأسیس شده تحت قانون خدمات مراقبتی ارزان قیمت
 • شرکت ها یا طرح های بیمه سلامت
 • HMOs
 • داروخانه
 • پناهگاه افراد بی خانمان
 • محققان حوزه سلامت

می توانید برای خودتان، برای سازمان یا برای فردی دیگر شکایت طرح کنید.

طرح شکایت در مورد آزادی مذهب و عقیده

اگر فکر می کنید یکی از سازمان های تحت پوشش نسبت به شما تبعیضی قائل شده است یا آزادی مذهب و عقیده شما (یا فرد دیگری) را نقض کرده است، می توانید شکایتی را در دفتر حقوق مدنی (OCR) طرح کنید. بر اساس قوانین فدرال آزادی مذهب و عقیده، از شما در برابر هر گونه اجبار و تبعیض به خاطر عقیده یا مذهب محافظت می شود و از آزادی مذهب برخوردار خواهید بود.
در زیر چند نمونه از شرکت های احتمالی تحت پوشش (از جمله مؤسسات و پرسنل) که باید از قوانین مربوط به حقوق مدنی فدرال تبعیت کنند آورده شده است:

 • سازمان های دولت محلی و ایالتی که مسئول اجرای خدمات سلامت هستند
 • سازمان های خدمات انسانی و کمک درآمد دولت محلی و ایالتی
 • بیمارستان ها
 • ارائه دهندگان طرح Medicaid و Medicare
 • پزشکان و سایر متخصصین بخش ارائه خدمات سلامت در مراکز خصوصی با بیمارانی که از Medicaid استفاده می کنند
 • مراکز سلامت خانواده
 • مراکز انجمنی سلامت ذهنی
 • مراکز درمان اعتیاد به مواد مخدر و الکل
 • مراکز نگهداری از سالمندان
 • مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست
 • سازمان های خصوصی و عمومی مراقبت از کودکان بی سرپرست و فرزند خواندگی
 • مراکز پرستاری روزانه
 • مراکز مراقبت از شهروندان سالمند
 • برنامه های تغذیه
 • هرگونه سازمان تأسیس شده تحت قانون خدمات مراقبتی ارزان قیمت
 • شرکت ها یا طرح های بیمه سلامت
 • HMOs
 • داروخانه
 • پناهگاه افراد بی خانمان
 • محققان حوزه سلامت

می توانید برای خودتان، برای سازمان یا برای فردی دیگر شکایت طرح کنید.

طرح شکایت در مورد حریم خصوصی اطلاعات سلامت

طرح شکایت در مورد نقض حقوق امنیتی

اگر فکر می کنید یکی از سازمان های تحت پوشش، حقوق شما (یا حقوق فردی که می شناسید) را در زمینه حفظ حریم خصوصی اطلاعات سلامت نقض کرده است یا بر اساس قانون انتقال و پاسخگویی بیمه سلامت (HIPAA) و قوانین و مقررات مربوط به حفظ حریم خصوصی، ایمنی و اعلامیه نقض، موارد نقض دیگری را انجام داده است، می توانید شکایتی را در دفتر حقوق مدنی (OCR) طرح کنید.
در زیر چند نمونه از شرکت های تحت پوشش آورده شده است که باید از قوانین فدرال در رابطه با اطلاع رسانی نقض قانون و امنیت حریم خصوصی پیروی کنند:

 • طرح های سلامت
 • شرکت های تسویه وجوه بخش سلامت و
 • ارائه کنندگان بخش خدمات سلامت که بخشی از فعالیت تجاری خود را به صورت الکترونیکی انجام می دهد و از تراکنش های تحت پوشش HIPAA استفاده می کنند.

OCR می تواند شکایت های ارائه شده بر علیه شرکت های تحت پوشش و شرکت های تجاری وابسته به آنها را مورد بررسی قرار دهد. می توانید برای خودتان، برای سازمانتان یا فردی دیگر شکایت تنظیم کنید.


اگر برای طرح شکایت نسبت به حقوق مدنی، آزادی مذهب و عقیده یا شکایت های مرتبط با حریم خصوصی اطلاعات سلامت به کمک و راهنمایی نیاز دارید، می توانید از طریق آدرس OCRMail@hhs.gov برای OCR ایمیل ارسال کنید یا با شماره 1019-368-800-1 تماس بگیرید. ما فرمت های دیگری نیز ارائه می کنیم (مانند چاپ با خط بریل و حروف بزرگ)، همچنین خدمات و کمک های تکمیلی (مانند خدمات مخابره ای) و کمک های زبانی.

اگر لازم بود سایر اطلاعات در این سایت ترجمه شود یا به فرمت دیگری ارائه شود، از طریق آدرس OCRMail@hhs.gov برایمان ایمیل ارسال کنید.

  
U.S. Department of Health & Human Services - 200 Independence Avenue, S.W. - Washington, D.C. 20201 HHS Vulnerability Disclosure