U.S. Department of Health and Human Services
Office for Civil Rights
Complaint Portal

Person sitting at a laptop

Pote yon plent pou dwa sivil

Si ou kwè ke yon antite konsène ta diskrimine-w oswa vyole dwa sivil ou (oswa lòt moun) lakòz ras, koulè, orijin nasyonal, laj, oswa sèks ou, ou kabap pote yon plent nan biwo dwa sivil (OCR).
Sa yo se kèk egzanp antite potansyèl konsène yo (sa gen ladann enstitisyon ak pèsonèl yo) ki dwe respekte lwa federal sou dwa sivil yo:

 • Leta ak ajans gouvènman lokal ki la pou bay swen sante.
 • Asistans revni leta ak ajans gouvènman lokal pou sèvis sosyal yo
 • Lopital
 • Founisè Medicaid ak Medicare yo
 • Doktè ak lòt pèsonèl swen sante nan sèvis prive pou pasyan ki jwen sipò Medicaid
 • Sant Sante Pou lafanmi
 • Sant Sante mantal kominotè
 • Sant tretman pou alkòl ak dwòg
 • Kay pou retrèt
 • Fwaye dakèy
 • Ajans pou adopsyon piblik e prive ak fwaye dakèy.
 • Gadri
 • Sant pou granmoun
 • Pwogram nitrisyon
 • Tout antite lalwa etabli pou swen ki abòdab.
 • Plan asirans sante oswa ajans.
 • HMOs
 • Famasi
 • Sant Pou Sanzabri
 • Chèchè an sante

Ou kapab pote plent pou tèt ou, òganizasyon ou, oswa pou lòt moun.

Pote yon plent pou libète konsyans ak relijyon

Si ou kwè ke yon antite konsène ta diskrimine-w oswa vyole libète konsyans ak relijye ou (ak lòt moun), ou kapap pote plent nan biwo dwa sivil la(OCR). Lwa federal sou libète Konsyans ak relijye pwotejew kont menas, diskriminasyon ki baze sou konsyans oswa relijyon, ak fado pou egzèse relijyon libe libè.
Sa yo se kèk egzanp antite potansyèl konsène yo (sa gen ladann enstitisyon ak pèsonèl yo) ki dwe respekte lwa federal sou dwa sivil yo:

 • Leta ak ajans gouvènman lokal ki la pou bay swen sante.
 • Asistans revni leta ak ajans gouvènman lokal pou sèvis sosyal yo
 • Lopital
 • Founisè Medicaid ak Medicare yo
 • Doktè ak lòt pèsonèl swen sante nan sèvis prive pou pasyan ki jwen sipò Medicaid
 • Sant Sante Pou lafanmi
 • Sant Sante mantal kominotè
 • Sant tretman pou alkòl ak dwòg
 • mezon retrèt
 • Fwaye dakèy
 • Ajans pou adopsyon piblik e prive ak fwaye dakèy.
 • Gadri
 • Sant pou granmoun
 • Pwogram nitrisyon
 • Tout antite lalwa etabli pou swen ki abòdab.
 • Plan asirans sante oswa ajans.
 • HMOs
 • Famasi
 • Sant Pou Sanzabri
 • Chèchè an sante

Ou kapab pote plent pou tèt ou, òganizasyon ou, oswa pou lòt moun.

Pote yon plent pou zafè enfòmasyon sante ki prive.

Pote yon plent pou vyolasyon regleman sou sekirite

Si ou kwè ke yon antite ta vyole dwa ou oswa (lòt moun) konfidansyalite enfòmasyon sou sante-w oswa ta komèt yon lòt vyolasyon anvèti lwa sou transfè ak responsablite nan zafè asirans sante (HIPAA), lwa sou konfidansyalite, sekirite ak avi sou vyolasyon oswa lwa ak règ sou sekirite pasyan yo, ou kapab pote yon plent nan biwo dwa sivil (OCR).
Sa yo se egzanp ki konsène antite ki dwe respekte egzijans règ federal yo sou pwoteksyon lavi prive ak avi sou vyolasyon yo:

 • Plan Sante
 • Sant echanj enfòmasyon sou lasante
 • Founisè swen sante ki fè yon pati nan bizniz yo yon fason elektronik e ki itilize tranzaksyon HIPAA kouvri.

OCR kapab menen envestigasyon sou plent ki depoze kont antite konsène yo avèk asosye yo. Ou kapab pote yon plent pou tèt ou, òganizasyon ou, oswa pou lòt moun.


Si ou bezwen èd pou ranpli fòmilè sou dwa sivil, libète konsyans ak relijye oswa plent pou konfidansyalite enfòmasyon sou sante-, tanpri voye yon imèl bay OCR nan OCRMail@hhs.gov oswa rele nan 1-800-368-1019. Nou bay modèl altènatif (tankou fòm langaj ekri pou avèg ak gwo karaktè), èd ak sèvis oksilyè (tankou sèvis relè), ak asistans lengistik.

Si-ou bezwen lòt enfòmasyon sou sit wèb sa a ki tradwi oswa lòt yo bay nan fòm altènatif yo, tanpri voye yon imèl ban nou nan OCRMail@hhs.gov.

  
U.S. Department of Health & Human Services - 200 Independence Avenue, S.W. - Washington, D.C. 20201 HHS Vulnerability Disclosure