U.S. Department of Health and Human Services
Office for Civil Rights
Complaint Portal

Person sitting at a laptop

Chak plent Depatman Sante ak Sèvis Sosyal Etazini (HHS), Biwo Dwa Sivil (OCR) resevwa enpòtan. Sepandan, se pa tout plent ki lakòz yon ankèt, epi li pa posib pou kontakte chak moun ki pote plent.

Depoze yon Plent sou Dwa Sivil ak Konsyans

Si ou kwè yon antite Dwa Sivil ankadre te fè diskriminasyon kont ou oswa yon lòt moun poutèt ras, koulè, orijin nasyonal, andikap, laj, sèks, oswa relijyon ou oswa yon lòt moun kòm vyolasyon lwa dwa sivil federal yo nan kad jiridiksyon HHS la oswa si ou te vyole nan yon lòt fason lwa federal yo sou konsyans founisè a, ou gendwa depoze yon plent sou Dwa Sivil ak Konsyans nan OCR.

Yon antite Dwa Sivil ankadre gen ladan l pwogram oswa aktivite ki resevwa asistans finansye federal nan men HHS epi li ka gen ladan l pwogram oswa aktivite HHS dirèkteman jere ak pwogram oswa aktivite ki resevwa asistans federal nan men HHS. Pou plent ki pretann diskriminasyon enfimite, yon antite ki ankadre gendwa gen ladan l tou sèvis, pwogram, oswa aktivite yon ajans Eta ak gouvènman lokal lan ak sibdivizyon politik li yo ap jere. Ou gendwa depoze yon plent sou Dwa Sivil ak Konsyans pou tèt ou oswa pou yon lòt moun.

Sa ki anba la yo se kèk egzanp antite potansyèl ki ankadre (ansanm ak enstitisyon ak pèsonèl) ki dwe respekte lwa dwa sivil Federal yo:

 • Ajans Eta ak gouvènman lokal yo ki responsab pou administre swen sante
 • Ajans pou asistans revni Eta a ak gouvènman lokal lan ak sèvis sosyal yo
 • Lopital
 • Founisè Medicaid ak Medicare
 • Doktè ak lòt pwofesyonèl swen sante nan pratik prive ak pasyan ki jwenn èd Medicaid
 • Sant sante pou fanmi yo
 • Sant sante mantal kominotè
 • Sant tretman kont alkòl ak dwòg
 • Fwaye retrèt yo
 • Mezon fwaye akèy
 • Ajans pou adopsyon piblik ak prive ak swen akèy
 • Sant gadri
 • Sant pou granmoun aje yo
 • Pwogram nitrisyon pou granmoun aje ak tibebe
 • Nenpòt antite ki etabli nan kad Lwa sou Swen Abòdab lan, ansanm ak Echanj Asirans Sante Eta ak Federal yo
 • Plan oswa konpayi asirans sante yo
 • HMO yo
 • Famasi
 • Abri pou sanzabri
 • Chèchè sou sante yo

Pote yon plent pou zafè enfòmasyon sante ki prive.

Pote yon plent pou vyolasyon regleman sou sekirite

Si ou kwè yon antite HIPAA ankadre oswa yon asosye biznis te vyole Règ sou Konfidansyalite, Sekirite oswa Notifikasyon sou Vyolasyon (Règleman HIPAA yo), ou gendwa depoze yon plent sou Enfòmasyon Konfidansyèl sou Sante, Sekirite nan OCR. OCR kapab mennen ankèt sou plent ki pretann gen vyolasyon Règ HIPAA yo kont antite HIPAA ankadre yo ak asosye biznis yo. Ou gendwa depoze yon plent sou Enfòmasyon Konfidansyèl sou Sante ak Sekirite pou ou menm oswa pou yon lòt moun.

Sa ki annapre yo se antite HIPAA ankadre ki dwe ranpli egzijans Règ Federal sou Konfidansyalite, Sekirite, ak Notifikasyon sou Vyolasyon:

 • Plan Sante
 • Sant difizyon swen sante yo
 • Founisè swen sante ki fè yon pati nan biznis yo elektwonikman apati yon tranzaksyon HIPAA ankadre


Yon asosye biznis HIPAA se yon moun oswa yon antite ki kreye, resevwa, kenbe, oswa transmèt enfòmasyon sou sante ki pwoteje nan non yon antite ki ankadre pou yon fonksyon ki garanti, oswa ki bay sèten sèvis bay oswa pou antite sa a ki ankadre kote founiti sèvis yo gen ladan l divilgasyon enfòmasyon sou sante ki pwoteje. Men kèk egzanp asosye biznis potansyèl HIPAA:
 • Lòt antite ki kouvri yo
 • Kabinè avoka oswa avoka ki reprezante antite HIPAA ankadre yo
 • Sèvis dechiktaj/pou jete dokiman ki sekirize yo
 • Founisè sèvis Cloud, sèvè, ak lòt sèvis IT
 • Entèprèt oswa founisè sèvis tradiksyon.

Lè OCR resevwa yon plent, nou revize li pou detèmine si nou gen otorite legal pou mennen ankèt sou plent lan. OCR gendwa fèmen plent lan dapre yon revizyon sou enfòmasyon plent lan prezante. OCR gendwa aji sou plent yo si yon antite ki ankadre (oswa yon asosye biznis yon antite HIPAA ki ankadre) swadizan vyole nenpòt nan règleman OCR mete anplas yo, epi si plent lan depoze nan 180 jou apre swadizan vyolasyon an (oswa 180 jou apati lè moun nan ta dwe konnen yon swadizan vyolasyon Règ HIPAA yo). OCR gendwa rezoud plent lan ak asistans teknik, refere moun ki pote plent lan bay yon lòt ajans pou aksyon ki apwopriye, mennen ankèt sou plent la, oswa fèmen plent lan san plis ankèt.

Lè yon ankèt fini, OCR pral bay yon lèt pou fè moun ki pote plent lan konnen ankèt la fèmen. Lèt la gendwa gen ladan l etap OCR te pran pou abòde pwoblèm yo te soulve yo ak/oswa antite ki ankadre a (oswa asosye biznis HIPAA) te pran pou reponn ankèt OCR la. Nan kèk ka, OCR gendwa negosye yon akò alekri ak etap aksyon korektif lan ak antite ki ankadre a (oswa asosye biznis HIPAA) pou rezoud pwoblèm konfòmite yo te idantifye pandan ankèt OCR la.


Si w se yon moun ki gen yon andikap epi w bezwen yon aranjman pou w jwenn aksè ak sèvis OCR, sèvis entèprèt lang, oswa si w ta renmen jwenn Fòmilè Plent sa a nan yon lòt lang, tanpri kontakte Sant Repons Kliyan nou an: 1-800-368-1019 (vwa) oswa TDD: 800-537-7697 ; ou gendwa voye yon imèl tou nan OCRMail@hhs.gov oswa faks nan (202) 619-3818.

  
U.S. Department of Health & Human Services - 200 Independence Avenue, S.W. - Washington, D.C. 20201 HHS Vulnerability Disclosure