U.S. Department of Health and Human Services
Office for Civil Rights
Complaint Portal

Person sitting at a laptop

Maghain ng Reklamo sa Mga Karapatang Sibil

Kung naniniwala kang diniskrimina ka ng isang nasasaklawang entidad o nilabag nito ang iyong mga karapatang sibil (o ng ibang tao) batay sa iyong lahi, kulay, bansang pinagmulan, kapansanan, edad, o kasarian, maaari kang maghain ng reklamo sa Office for Civil Rights (OCR).
Ang sumusunod ay ilang halimbawa ng mga potensyal na nasasaklawang entidad (kasama ang mga institusyon at tauhan) na dapat sumunod sa mga pederal na batas sa mga karapatang sibil:

 • Mga ahensya ng estado at lokal na pamahalaan na responsable sa pangangasiwa ng pangangalagang pangkalusugan
 • Mga ahensya ng estado at lokal na pamahalaan na nagbibigay ng tulong sa kita at serbisyong pangmamamayan
 • Mga ospital
 • Mga provider ng Medicaid at Medicare
 • Mga doktor at iba pang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na nasa pribadong practice na may mga pasyenteng nakakatanggap ng tulong mula sa Medicaid
 • Mga center para sa kalusugan ng pamilya
 • Mga center para sa kalusugan ng pag-iisip ng komunidad
 • Mga center para sa paggamot sa mga isyung nauugnay sa alkohol at droga
 • Mga tahanan sa pangangalaga
 • Mga tahanan sa foster na pangangalaga
 • Mga pampubliko at pribadong ahensya para sa pag-aampon at foster na pangangalaga
 • Mga day care center
 • Mga center para sa nakatatandang mamamayan
 • Mga programang pangnutrisyon
 • Anumang entidad na itinatag sa ilalim ng Affordable Care Act
 • Mga plano o kumpanya ng insurance sa kalusugan
 • Mga HMO
 • Mga parmasya
 • Mga kanlungan para sa walang tirahan
 • Mga mananaliksik sa kalusugan

Maaari kang maghain ng reklamo para sa iyong sarili, sa iyong organisasyon, o para sa ibang tao.

Maghain ng Reklamo sa Kalayaan sa Paniniwala at Pagkakaroon ng Relihiyon

Kung naniniwala kang diniskrimina ka ng isang nasasaklawang entidad o nilabag nito ang iyong kalayaan (o ng ibang tao) sa paniniwala o pagkakaroon ng relihiyon, maaari kang maghain ng reklamo sa Office for Civil Rights (OCR). Pinoprotektahan ka ng mga pederal na batas sa kalayaan sa paniniwala at pagkakaroon ng relihiyon laban sa panggigipit, diskriminasyon batay sa paniniwala o relihiyon, at mga pananagutan sa malayang pagkilos kaugnay ng relihiyon.
Ang sumusunod ay ilang halimbawa ng mga potensyal na nasasaklawang entidad (kasama ang mga institusyon at tauhan) na dapat sumunod sa mga pederal na batas sa mga karapatang sibil:

 • Mga ahensya ng estado at lokal na pamahalaan na responsable sa pangangasiwa sa pangangalagang pangkalusugan
 • Mga ahensya ng estado at lokal na pamahalaan na nagbibigay ng tulong sa kita at serbisyong pangmamamayan
 • Mga ospital
 • Mga provider ng Medicaid at Medicare
 • Mga doktor at iba pang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na nasa pribadong practice na may mga pasyenteng nakakatanggap ng tulong mula sa Medicaid
 • Mga center para sa kalusugan ng pamilya
 • Mga center para sa kalusugan ng pag-iisip ng komunidad
 • Mga center para sa paggamot sa mga isyung nauugnay sa alkohol at droga
 • Mga tahanan sa pangangalaga
 • Mga tahanan sa foster na pangangalaga
 • Mga pampubliko at pribadong ahensya para sa pag-aampon at foster na pangangalaga
 • Mga day care center
 • Mga center para sa nakatatandang mamamayan
 • Mga programang pangnutrisyon
 • Anumang entidad na itinatag sa ilalim ng Affordable Care Act
 • Mga plano o kumpanya ng insurance sa kalusugan
 • Mga HMO
 • Mga parmasya
 • Mga kanlungan para sa walang tirahan
 • Mga mananaliksik sa kalusugan

Maaari kang maghain ng reklamo para sa iyong sarili, sa iyong organisasyon, o para sa ibang tao.

Maghain ng Reklamo sa Privacy ng Impormasyong Pangkalusugan

Maghain ng Reklamo sa Paglabag sa Panuntunan sa Seguridad

Kung naniniwala kang nilabag ng isang nasasaklawang entidad ang iyong mga karapatan (o ng ibang tao) sa privacy ng impormasyong pangkalusugan o may ginawa itong ibang paglabag sa ilalim ng Mga Panuntunan sa Privacy, Seguridad, at Abiso sa Paglabag ng Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) o sa Patient Safety Act (Batas sa Kaligtasan ng Pasyente), maaari kang maghain ng reklamo sa Office for Civil Rights (OCR).
Ang sumusunod ay ilang halimbawa ng mga nasasaklawang entidad na dapat makatugon sa mga kinakailangan ng mga pederal na Panuntunan sa Seguridad ng Privacy at Abiso sa Paglabag:

 • Mga planong pangkalusugan
 • Ang mga clearinghouse ng pangangalagang pangkalusugan at
 • Provider ng pangangalagang pangkalusugan na nagsasagawa ng isang bahagi ng kanilang negosyo sa elektronikong paraan sa pamamagitan ng isang transaksyong nasasaklawan ng HIPAA.

Maaaring imbestigahan ng OCR ang mga reklamo laban sa mga nasasaklawang entidad at sa mga kaanib sa negosyo ng mga ito. Maaari kang maghain ng reklamo para sa iyong sarili, sa iyong organisasyon, o para sa ibang tao.


Kung kailangan mo ng tulong sa paghahain ng mga karapatang sibil, kalayaan sa paniniwala at pagkakaroon ng relihiyon, o reklamo sa privacy ng impormasyong pangkalusugan, mag-email sa OCR sa OCRMail@hhs.gov o tumawag sa 1-800-368-1019. Nagbibigay kami ng mga alternatibong format (tulad ng Braille at malaking print), mga pansuportang tulong at serbisyo (tulad ng relay service), at tulong sa wika.

Kung kailangan mong ipasalin sa ibang wika o sa mga alternatibong format ang ibang impormasyon sa website na ito, mag-email sa amin sa OCRMail@hhs.gov.

  
U.S. Department of Health & Human Services - 200 Independence Avenue, S.W. - Washington, D.C. 20201 HHS Vulnerability Disclosure