U.S. Department of Health and Human Services
Office for Civil Rights
Complaint Portal

Person sitting at a laptop

Mahalaga ang bawat reklamong natatanggap ng Departamento ng Mga Serbisyong Kalusugan at Pantao ng Estados Unidos (U.S. Department of Health and Human Services, HHS), Tanggapan ng Mga Karapatang Sibil (Office for Civil Rights, OCR). Gayunpaman, hindi nagreresulta sa reklamo ang bawat reklamo, at hindi posibleng makaugnayan ang bawat nagrereklamo.

Maghain ng Reklamo sa Mga Karapatang Sibil at Konsensya

Kung naniniwala ka na nadiskrimina ka ng isang entity na nasasaklawan ng Mga Karapatang Sibil o ng iba pang tao dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, kapansanan, edad, kasarian, o relihiyon mo o ng ibang tao, bilang paglabag sa mga batas sa karapatang sibil sa ilalim ng huridiksyon ng HHS o kung hindi naman ay lumabag sa mga pederal na batas sa konsensya ng provider, puwede kang maghain ng reklamo sa Mga Karapatang Sibil at Konsensya sa OCR.

Kasama sa isang entity sa nasasaklawang Mga Karapatang Sibil ang mga programa o aktibidad na nakakatanggap ng pederal na tulong-pinansyal mula sa HHS at posibleng magsama ng mga programa o aktibidad na direktang pinapatakbo ng HHS at mga programa o aktibidad na nakakatanggap ng pederal na tulong mula sa HHS. Para sa mga reklamo na nagsasabi ng diskriminasyon sa kapansanan, posibleng kasama rin sa isang nasasaklawang entity ang mga serbisyo, programa, o aktibidad na pinapatakbo ng isang estado at lokal na pampamahalaang ahensya at mga politikal na subdivision nito. Puwede kang maghain ng reklamo sa Mga Karapatang Sibil at Konsensya para sa iyong sarili o para sa iba.

Ang mga sumusunod ay ilang halimbawa ng mga potensyal na nasasaklawang entity (kasama ang mga institusyon at tauhan) na dapat sumunod sa mga batas sa pederal na karapatang sibil:

 • Pang-estado at lokal na pampamahalaang ahensya na responsable para sa pangangasiwa ng pangangalagang pangkalusugan
 • Pang-estado at lokal na pampamahalaang tulong sa kita at mga ahensya sa mga serbisyong pantao
 • Mga ospital
 • Mga Provider ng Medicaid at Medicare
 • Mga doktor at iba pang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan sa private practice sa mga pasyenteng tinutulungan ng Medicaid
 • Mga family health center
 • Mga community mental health center
 • Mga alcohol at drug treatment center
 • Mga nursing home
 • Mga foster care home
 • Mga pampubliko at pribadong ahensya sa pag-adopt at foster care
 • Mga day care center
 • Mga senior citizen center
 • Mga programa sa nutrisyon ng Senior at Sanggol
 • Anumang entity na itinatag sa ilalim ng Batas sa Abot-Kayang Pangangalaga (Affordable Care Act), kasama ang Mga Pang-estado at Pederal na Exchange sa Insurance sa Kalusugan
 • Mga plano o kumpanya sa insurance sa kalusugan
 • Mga HMO
 • Mga botika
 • Mga homeless shelter
 • Mga mananaliksik sa kalusugan

Maghain ng Reklamo sa Privacy ng Impormasyong Pangkalusugan

Maghain ng Reklamo sa Paglabag sa Panuntunan sa Seguridad

Kung naniniwala ka na ang isang entity o negosyong nauugnay na nasasaklawan ng HIPAA ay lumabag sa Pagkapribado, Seguridad, o Mga Panuntunan sa Abiso sa Paglabag (ang Mga Panuntunan ng HIPAA), puwede kang maghain ng reklamo sa Pagkapribado at Seguridad ng Impormasyong Pangkalusugan sa OCR. Puwedeng mag-imbestiga ang OCR ng mga reklamo tungkol sa sinasabing paglabag ng Mga Panuntunan ng HIPAA laban sa mga entity na nasasaklawan ng HIPAA at sa kanilang mga business associate. Puwede kang maghain ng reklamo sa Pagkapribado at Seguridad ng Impormasyong Pangkalusugan para sa iyong sarili o para sa ibang tao.

Ang mga sumusunod ay mga entity na nasasaklawan ng HIPAA na dapat makatupad sa mga kinakailangan ng Mga Pederal na Panuntunan sa Abiso sa Pagkapribado, Seguridad, at Paglabag:

 • Mga Planong Pangkalusugan
 • Mga clearinghouse sa pangangalangang pangkalusugan
 • Mga provider sa pangangalagang pangkalusugan na nagsasagawa ng bahagi ng kanilang negosyo sa electronic na paraan gamit ang isang transaksyong nasasaklawan ng HIPAA


Ang isang business associate ng HIPAA ay isang tao o entity na gumagawa, tumatanggap, nagpapanatili, o nagpapadala ng pinoprotektahang impormasyong pangkalusugan sa ngalan ng isang nasasaklawang entity para sa isang nasasaklawang gawain, o nagbibigay ng mga partikular na serbisyo sa o para sa nasabing nasasaklawang entity, kung saan kasama sa pagbibigay ng mga serbisyo ang pagbubunyag ng pinoprotektahang impormasyong pangkalusugan. Ang mga sumusunod ay ilang halimbawa ng mga potensyal na business associate ng HIPAA:
 • Iba pang nasasaklawang entity
 • Mga law firm o abogado na kumakatawan sa mga entity sa nasasaklawan ng HIPAA
 • Mga serbisyo sa pag-shred/pagtatapon ng secure na dokumento
 • Serbisyo sa cloud, server, at iba pang serbisyo sa IT
 • Mga provider ng serbisyo ng interpreter o translation.

Kapag nakatanggap ang OCR ng reklamo, susuriin namin ito para matukoy kung mayroon kaming legal na awtoridad na imbestigahan ang reklamong ito. Puwedeng isara ng OCR ang reklamo batay sa isang pagsusuri ng mga impormasyong ipinahayag ng nagrereklamo. Maaaring kumilos ang OCR sa mga reklamo kung ang isang nasasaklawang entity (o business associate ng isang entity na nasasaklawan ng HIPAA) ay sinasabing lumalabag sa anumang regulasyong ipinapatupad ng OCR, at kung ang reklamo ay inihain sa loob ng 180 araw mula sa sinasabing paglabag (o 180 araw mula sa kung kailan nalaman dapat ng indibidwal ang isang sinasabing paglabag ng Mga Panuntunan ng HIPAA). Magagawa ng OCR na lutasin ang reklamo sa pamamagitan ng teknikal na tulong, i-refer ang reklamo sa ibang ahensya para sa naaangkop na pagkilos, imbestigahan ang reklamo, o isara ang reklamo nang walang karagdagang imbestigasyon.

Kapag natapos ang imbestigasyon, maglalabas ang OCR ng liham na nag-aabiso sa nagrereklamo na sarado na ang imbestigasyon. Posibleng kasama sa liham ang mga hakbang na ginawa ng OCR para matugunan ang mga isyung nakasaad at/o ginawa ng nasasaklawang entity (o business associate ng HIPAA) para tumugon sa imbestigasyon ng OCR. Sa ilang kaso, posibleng makipagkasundo ang OCR para sa isang nakasulat na kasunduan at pagwawastong pagkilos na hakbang sa nasasaklawang entity (o business associate ng HIPAA) para lutasin ang mga isyu sa pagsunod na tinukoy sa imbestigasyon ng OCR.


Kung isa kang indibidwal na may kapansanan at nangangailangan ng akomodasyon para ma-access ang mga serbisyo ng OCR, mga serbisyo ng interpreter ng wika, o kung gusto mong mabigyan ng Form ng Reklamo na ito sa ibang wika, makipag-ugnayan sa aming Customer Response Center: 1-800-368-1019 (voice) o TDD: 800-537-7697 ; puwede ka ring magpadala ng email message sa OCRMail@hhs.gov o fax sa (202) 619-3818.

  
U.S. Department of Health & Human Services - 200 Independence Avenue, S.W. - Washington, D.C. 20201 HHS Vulnerability Disclosure