U.S. Department of Health and Human Services
Office for Civil Rights
Complaint Portal

Person sitting at a laptop

Mọi khiếu nại mà Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ (Department of Health and Human Services, HHS), Văn Phòng Dân Quyền (Office for Civil Rights, OCR) nhận được đều quan trọng. Tuy nhiên, không phải mọi khiếu nại đều dẫn đến một cuộc điều tra và không thể liên hệ với tất cả những người khiếu nại.

Nộp Đơn Khiếu Nại về Dân Quyền và Tín Ngưỡng

Nếu quý vị tin rằng một thực thể được quy định theo luật Dân Quyền đã phân biệt đối xử với quý vị hoặc người khác vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tình trạng khuyết tật, tuổi tác, giới tính hoặc tôn giáo của quý vị hoặc người đó, vi phạm luật dân quyền liên bang thuộc thẩm quyền của HHS hoặc đã vi phạm luật tín ngưỡng liên quan đến nhà cung cấp của liên bang, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại về Dân Quyền và Tín Ngưỡng với OCR.

Thực thể được quy định theo luật Dân Quyền bao gồm các chương trình hoặc hoạt động nhận hỗ trợ tài chính liên bang từ HHS và có thể bao gồm các chương trình hoặc hoạt động do HHS trực tiếp điều hành và các chương trình hoặc hoạt động nhận hỗ trợ liên bang từ HHS. Đối với các khiếu nại cáo buộc phân biệt đối xử với người khuyết tật, thực thể được quy định cũng có thể bao gồm các dịch vụ, chương trình hoặc hoạt động do cơ quan chính quyền tiểu bang và địa phương cũng như các phân khu chính trị của cơ quan đó điều hành. Quý vị có thể nộp Đơn Khiếu Nại về Dân Quyền và Tín Ngưỡng cho bản thân hoặc cho người khác.

Dưới đây là một số ví dụ về các thực thể được quy định có thể có (bao gồm các tổ chức và nhân sự) phải tuân thủ luật dân quyền liên bang:

 • Các cơ quan chính quyền tiểu bang và địa phương chịu trách nhiệm quản lý chăm sóc sức khỏe
 • Các cơ quan hỗ trợ thu nhập và dịch vụ nhân sinh của chính quyền địa phương và tiểu bang
 • Bệnh Viện
 • Các Nhà Cung Cấp Medicaid và Medicare
 • Bác sĩ và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác hành nghề tư nhân với bệnh nhân được Medicaid hỗ trợ
 • Trung tâm sức khỏe gia đình
 • Trung tâm sức khỏe tâm thần cộng đồng
 • Trung tâm cai nghiện rượu và ma túy
 • Viện dưỡng lão
 • Trung tâm chăm sóc cấp dưỡng
 • Các cơ quan nhận con nuôi và chăm sóc nuôi dưỡng công và tư nhân
 • Trung tâm chăm sóc ban ngày
 • Trung tâm người cao tuổi
 • Chương trình dinh dưỡng cho Người Cao Tuổi và Trẻ Sơ Sinh
 • Bất kỳ thực thể nào được thành lập theo Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Hợp Túi Tiền (Affordable Care Act), bao gồm cả Trao Đổi Bảo Hiểm Y Tế Tiểu Bang và Liên Bang
 • Các chương trình hoặc công ty bảo hiểm y tế
 • HMO
 • Các nhà thuốc
 • Nhà tế bần
 • Các nhà nghiên cứu sức khỏe

Nộp Đơn Khiếu Nại Quyền Riêng Tư về Thông Tin Y Tế

Nộp Đơn Khiếu Nại về Vi Phạm Security Rule (Quy Tắc An Ninh)

Nếu quý vị tin rằng một thực thể hoặc đối tác kinh doanh được quy định theo HIPAA đã vi phạm Quy Tắc về Quyền Riêng Tư, Bảo Mật hoặc Thông Báo Vi Phạm (Quy Tắc theo Đạo Luật về Trách Nhiệm Giải Trình và Cung Cấp Thông Tin Bảo Hiểm Y Tế (Health Information Portability and Accountability Act, HIPAA)), quý vị có thể gửi khiếu nại về Quyền Riêng Tư & Bảo Mật Thông Tin Sức Khỏe với OCR. OCR có thể điều tra các khiếu nại cáo buộc vi phạm Quy Tắc HIPAA đối với các thực thể được quy định theo HIPAA cũng như các đối tác kinh doanh của họ. Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại về Quyền Riêng Tư & Bảo Mật Thông Tin Sức Khỏe cho bản thân hoặc cho người khác.

Dưới đây là các thực thể được quy định theo HIPAA phải đáp ứng các yêu cầu của Quy Tắc về Quyền Riêng Tư, Bảo Mật hoặc Thông Báo Vi Phạm Liên Bang:

 • Các Chương Trình Sức Khỏe
 • Trung tâm thanh toán bù trừ chăm sóc sức khỏe
 • Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thực hiện một phần hoạt động kinh doanh của họ theo phương thức điện tử bằng cách sử dụng giao dịch được quy định theo HIPAA


Đối tác kinh doanh HIPAA là người hoặc thực thể đại diện cho một thực thể được quy định để tạo, nhận, duy trì hoặc truyền thông tin sức khỏe được bảo vệ cho một chức năng được bảo hiểm hoặc cung cấp các dịch vụ nhất định cho hoặc dành cho thực thể được quy định đó khi việc cung cấp các dịch vụ bao gồm tiết lộ thông tin sức khỏe được bảo vệ. Dưới đây là một số ví dụ về các đối tác kinh doanh HIPAA có thể có:
 • Các thực thể được quy định khác
 • Các công ty luật hoặc luật sư đại diện cho các thực thể được quy định theo HIPAA
 • Dịch vụ hủy/hủy bỏ tài liệu an toàn
 • Dịch vụ đám mây, máy chủ và các nhà cung cấp dịch vụ CNTT khác
 • Thông dịch viên hoặc các nhà cung cấp dịch vụ dịch thuật khác.

Khi OCR nhận được khiếu nại, chúng tôi sẽ xem xét khiếu nại đó để xác định chúng tôi có thẩm quyền pháp lý để điều tra khiếu nại hay không. OCR có thể đóng khiếu nại dựa trên việc xem xét các dữ kiện do người khiếu nại trình bày. OCR có thể giải quyết các khiếu nại nếu một thực thể được quy định (hoặc đối tác kinh doanh của một thực thể được quy định theo HIPAA) bị cáo buộc vi phạm bất kỳ quy định nào do OCR thực thi và nếu khiếu nại được gửi trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra vi phạm bị cáo buộc (hoặc 180 ngày kể từ khi cá nhân đó lẽ ra phải biết về một hành vi bị cáo buộc vi phạm Quy Tắc HIPAA). OCR có thể giải quyết khiếu nại bằng hỗ trợ kỹ thuật, chuyển khiếu nại đến cơ quan khác để có hành động thích hợp, điều tra khiếu nại hoặc đóng khiếu nại mà không cần điều tra thêm.

Sau khi hoàn thành điều tra, OCR sẽ gửi thư thông báo cho người khiếu nại rằng cuộc điều tra đã kết thúc. Thư có thể bao gồm các bước OCR đã thực hiện để giải quyết các vấn đề được nêu và/hoặc thực thể được quy định (hoặc đối tác kinh doanh của HIPAA) đã thực hiện để phản hồi cuộc điều tra của OCR. Trong một số trường hợp, OCR có thể thương lượng một thỏa thuận bằng văn bản và các bước hành động khắc phục với thực thể được quy định (hoặc đối tác kinh doanh HIPAA) để giải quyết các vấn đề tuân thủ được xác định trong quá trình điều tra của OCR.


Nếu quý vị là người khuyết tật và cần có phương tiện trợ giúp để tiếp cận các dịch vụ OCR, dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ hoặc nếu quý vị muốn được cung cấp Biểu Mẫu Khiếu Nại này bằng ngôn ngữ khác, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Phản Hồi Khách Hàng của chúng tôi: 1-800-368-1019 (thoại) hoặc TDD: 800-537-7697; quý vị cũng có thể gửi tin nhắn qua email đến OCRMail@hhs.gov hoặc gửi fax đến (202) 619-3818.

  
U.S. Department of Health & Human Services - 200 Independence Avenue, S.W. - Washington, D.C. 20201 HHS Vulnerability Disclosure