U.S. Department of Health and Human Services
Office for Civil Rights
Complaint Portal

Person sitting at a laptop

Nộp Đơn Khiếu Nại về Dân Quyền

Nếu quý vị tin rằng một tổ chức được bao hàm đã phân biệt đối xử đối với quý vị hoặc đã xâm phạm các quyền công dân của quý vị (hoặc của một ai đó) dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tình trạng khuyết tật, tuổi tác hoặc giới tính, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại với Office for Civil Rights (OCR, Văn Phòng Phụ Trách về Dân Quyền).
Sau đây là một số ví dụ về các tổ chức được bao hàm tiềm năng (bao gồm các tổ chức và cá nhân) phải tuân theo các luật dân quyền của liên bang:

 • Cơ quan chính quyền tiểu bang và địa phương chịu trách nhiệm quản lý dịch vụ chăm sóc sức khỏe
 • Cơ quan dịch vụ nhân sinh và trợ giúp thu nhập chính quyền tiểu bang và địa phương
 • Bệnh viện
 • Nhà cung cấp Medicaid và Medicare
 • Bác sĩ và chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác hành nghề tư nhân với bệnh nhân nhận trợ giúp của Medicaid
 • Trung tâm sức khỏe gia đình
 • Trung tâm sức khỏe tâm thần cộng đồng
 • Trung tâm điều trị lạm dụng đồ uống có cồn và ma túy
 • Nhà dưỡng lão
 • Nhà nuôi dưỡng tạm thời
 • Cơ quan chăm sóc con nuôi và cho con nuôi công và tư
 • Trung tâm chăm sóc ban ngày
 • Trung tâm công dân cao tuổi
 • Chương trình dinh dưỡng
 • Bất kỳ thực thể nào được thiết lập theo Affordable Care Act (Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Phải Chăng)
 • Chương trình hoặc công ty bảo hiểm y tế
 • HMO
 • Nhà thuốc
 • Nhà ở dành cho người vô gia cư
 • Nhà nghiên cứu y tế

Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại cho bản thân quý vị, tổ chức của quý vị hoặc cho một ai đó.

Nộp Đơn Khiếu Nại về Quyền Tự Do Tôn Giáo và Tâm Linh

Nếu quý vị tin rằng một tổ chức được bao hàm đã phân biệt đối xử đối với quý vị hoặc đã xâm phạm quyền tự do tôn giáo hoặc tâm linh của quý vị (hoặc của một ai đó), quý vị có thể nộp đơn khiếu nại với Office for Civil Rights (OCR). Các luật về quyền tự do tôn giáo và tâm linh bảo vệ quý vị không bị áp bức, phân biệt đối xử trên cơ sở tâm linh hoặc tôn giáo và bảo vệ quý vị khỏi những trách nhiệm để tự do thực hành tôn giáo.
Sau đây là một số ví dụ về các tổ chức được bao hàm tiềm năng (bao gồm các tổ chức và cá nhân) phải tuân theo các luật dân quyền của liên bang:

 • Cơ quan chính quyền tiểu bang và địa phương chịu trách nhiệm quản lý dịch vụ chăm sóc sức khỏe
 • Cơ quan dịch vụ nhân sinh và trợ giúp thu nhập chính quyền tiểu bang và địa phương
 • Bệnh viện
 • Nhà cung cấp Medicaid và Medicare
 • Bác sĩ và chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác hành nghề tư nhân với bệnh nhân nhận trợ giúp của Medicaid
 • Trung tâm sức khỏe gia đình
 • Trung tâm sức khỏe tâm thần cộng đồng
 • Trung tâm điều trị lạm dụng đồ uống có cồn và ma túy
 • Nhà dưỡng lão
 • Nhà nuôi dưỡng tạm thời
 • Cơ quan chăm sóc con nuôi và cho con nuôi công và tư
 • Trung tâm chăm sóc ban ngày
 • Trung tâm công dân cao tuổi
 • Chương trình dinh dưỡng
 • Bất kỳ thực thể nào được thiết lập theo Affordable Care Act
 • Chương trình hoặc công ty bảo hiểm y tế
 • HMO
 • Nhà thuốc
 • Nhà ở dành cho người vô gia cư
 • Nhà nghiên cứu y tế

Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại cho bản thân quý vị, tổ chức của quý vị hoặc cho một ai đó.

Nộp Đơn Khiếu Nại Quyền Riêng Tư về Thông Tin Y Tế

Nộp Đơn Khiếu Nại về Vi Phạm Security Rule (Quy Tắc An Ninh)

Nếu quý vị tin rằng một tổ chức được bao hàm đã xâm phạm các quyền riêng tư về thông tin y tế của quý vị (hoặc của một ai đó) hoặc đã thực hiện một vi phạm khác theo Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA, Đạo Luật về Trách Nhiệm Giải Trình và Cung Cấp Thông Tin Bảo Hiểm Y Tế), Privacy, Security, and Breach Notification Rules (Quy Tắc về Quyền Riêng Tư, An Ninh và Thông Báo Vi Phạm) hoặc Patient Safety Act and Rule (Đạo Luật và Quy Tắc về An Toàn Bệnh Nhân), quý vị có thể nộp đơn khiếu nại với Office for Civil Rights (OCR).
Sau đây là một số ví dụ về các tổ chức được bao hàm phải đáp ứng các yêu cầu của Privacy Security and Breach Notification Rules của liên bang:

 • Chương trình chăm sóc sức khỏe
 • Cơ quan thanh toán bù trừ chi phí chăm sóc sức khỏe và
 • Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thực hiện một phần hoạt động của mình dưới hình thức điện tử sử dụng giao dịch được HIPAA bao hàm.

OCR có thể điều tra đơn khiếu nại đối với các tổ chức được bao hàm cũng như các cộng sự kinh doanh của họ. Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại cho bản thân mình, cho tổ chức của quý vị hoặc cho một ai đó.


Nếu quý vị cần trợ giúp nộp đơn khiếu nại về dân quyền, quyền tự do tôn giáo và tâm linh hoặc quyền riêng tư về thông tin y tế, vui lòng gửi email cho OCR theo địa chỉ OCRMail@hhs.gov hoặc gọi điện theo số 1-800-368-1019. Chúng tôi cung cấp thông tin ở các định dạng thay thế (như chữ nổi dành cho người khiếm thị Braille và bản in chữ lớn), các phương tiện và dịch vụ trợ giúp (như dịch vụ tiếp âm) và hỗ trợ ngôn ngữ.

Nếu quý vị cần thông tin khác trên trang web này được dịch hoặc được cung cấp ở các định dạng thay thế, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ OCRMail@hhs.gov.

  
U.S. Department of Health & Human Services - 200 Independence Avenue, S.W. - Washington, D.C. 20201 HHS Vulnerability Disclosure